กลุ่มความร่วมมือของบริษัท MITSUYA SEIKO และ SANSHO เข้าเยือนโรงงานไทย

8-10 พฤศจิกายน 2562

กลุ่มความร่วมมือของบริษัท MITSUYA SEIKO และ SANSHO ได้เข้าเยี่ยมเยียนโรงงานไทย
ที่โรงงาน พนักงานคนไทยเองก็มีความสนใจในการนำ 5ส ของญี่ปุ่นไปปฏิบัติ และยังได้เดินทางไปยังแหล่งการค้าและสถานทีท่องเที่ยว จึงได้ใช้เวลาที่มีความหมายที่สัมผัสได้ถึงความมีชีวิตชีวาและวัฒนธรรมของประเทศไทย